Logo Pogotowie - Radom

Konkurs ofert

26.02.2019

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,

26-600 Radom, ul. Tochtermana 1

ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego przez podwykonawcę.

 

 1. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 zaprasza uprawnione podmioty lecznicze do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w ramach podwykonawstwa w rejonie operacyjnym nr 14/03 w obszarach działania:
 1. powiat żyrardowski,
 2. powiat grodziski,
 3. powiat warszawski zachodni,

zgodnie z „Planem działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego” obowiązującym od 1 kwietnia 2019 r.

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654), których działalność obejmuje przedmiot zamówienia.
 2. W niniejszym konkursie ofert będą uwzględniane zapisy art. 1 pkt 33 z zastrzeżeniem art. 20 ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1115), zgodnie z którymi jednostkami systemu są zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa, wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową, albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz obowiązujące formularze oferty można pobrać ze strony internetowej: http://www.pogotowie.radom.pl od dnia 26.02.2019 r. do dnia 01.03.2019 r.
 4. Składanie ofert odbędzie się do dnia 01.03.2019 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, I piętro, pok. 12, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1.
 5. Ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://www.pogotowie.radom.pl, do dnia 15.03.2019 r.
 6. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wniesienie protestu przerywa bieg terminu związania ofertą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 8. Oferenci maja możliwość składania odwołańdotyczących konkursu ofert.
 9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentem jest pan Z-ca Dyrektora RSPR mgr inż. Marek Puton, tel. (48) 362-48-48 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

SWKO

01.03.2019 - Protokół z otwarcia

01.03.2019 - Wybór oferty

tel. 999 lub 112

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.